Prof. Rajiv Khanna
Dr. Raman Govindarajan
Mr. Ian Turner